விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தவும் ஸ்விட்ச்2ஸ்போர்ட்ஸ் (Switch2Sports) என்ற தளம் இயங்கி வருகிறது

இந்தியாவில் விளையாட்டுக்கு என தனித்துவமான வரலாறு இருந்தாலும் விளையாட்டை சரியாக கொண்டு செல்லும் நடைமுறையில் சில சிக்கல் உள்ளன. இந்த நிலையில், விளையாட்டு என்பது பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இல்லாமல் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் ஆயுதமாகவும், கலாச்சாரத்தை...