சென்னையில் நவ பாஷாண வராஹி அம்மன் கண் திறப்பு விழா

https://youtu.be/8_nHpqbaKp8?si=hzh43Bd_EWuVfImP சென்னை அரும்பாக்கம் ஜெய்நகர் 3வது தெருவில் புதிதாக நிறுவப்பட்ட நவ பாஷாண வராஹி அம்மன் கண் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஶ்ரீ வராகி சித்தர் சக்தி ஏற்பாட்டில் நிறுவப்பட இந்த நவபாஷாண வராஹி...

Working Women’s Forum – Indian Cooperative Network for Women (WWF-ICNW) Parallel event at the United Nations 68th Session of the Commission on Status of Women (UNCSW 68) from U.N. H.Q. New York., (held in Chennai)

https://youtu.be/ZIPldAU8EKE?si=IrBc48fZf21Se0nK “Building Leadership of Young Women in Cooperatives in combating inequalities, enhancing productivity towards 2030 Global agenda: Working Women’s Forum –Indian Cooperative Network for Women”Dr.Nandini...