#எனதுகூபதிவு எனும் விளம்பர பிரச்சாரத்தின் மூலம் பல மொழிகளில் கருத்துக்களை பகிர ஊக்குவிக்கிறது ‘கூ’ஆப்

அக்டோபர் 26, 2021: இந்தியாவின் முதன்மையான நுண்வலைப்பதிவு தளமான 'கூ'ஆப் மக்கள் தங்கள் தாய் மொழியில் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த ஊக்குவிப்பதற்கும், உரிமையை உறுதி செய்வதற்கும், தனது முதல் தொலைக்காட்சி பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது. இந்த...